Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

środa, 12 luty 2014 14:00

Informacja Kuratora Oświaty w Krakowie

Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

 

 

Decyzja
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych, terminów składania dokumentów i potwierdzania woli podjęcia nauki w danej szkole, sposobów przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów na rok szkolny 2014/2015 w województwie małopolskim.

 

§ 1

Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) ustalam co następuje:

§ 2

Terminy rekrutacji do gimnazjum dla młodzieży;

od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. – przyjmowanie dokumentów od kandydatów,

od 23 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. do godz. 15:00 – przedkładanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej – w gimnazjach prowadzących nabór elektroniczny tryb składania podań określi organ prowadzący szkołę, 

7 lipca 2014 r. godz. 13:00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej według wzoru stanowiącego załącznik nr 3,

do 9 lipca 2014 r. do godz. 13:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej,

10 lipca 2014 r. godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącegozałącznik nr 4.

§ 3

Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży;

od 14 kwietnia do 25 czerwca 2014 r. do godz. 13:00 – przyjmowanie dokumentów , a do 27 czerwca 2014 r. do godz. 15:00 – dokonywanie zmian w decyzji o wyborze szkoły, 

od 27 czerwca 2014 r. do 3 lipca 2014 r. do godz. 14:00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego – nie dotyczy szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej, 

8 lipca 2014 r. godz. 12:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej wg wzorów stanowiącego załącznik nr 3,

do 9 lipca 2014 r. do godz. 14:00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej,

10 lipca 2014 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 4,

do 11 lipca 2014 r. do godz. 10:00 – składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami,

14 lipca 2014 r. do godz. 13:00 – ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły według wzoru stanowiącego załącznik nr 4,

od 15 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 r. – dodatkowa rekrutacja.

§ 4

Terminy rekrutacji do szkół policealnych i szkół dla dorosłych;

do 26 sierpnia 2014 r. – przyjmowanie dokumentów,

27 lub 28 sierpnia 2014 r. - egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne,

29 sierpnia 2014 r. - ogłoszenie list przyjętych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

§ 5

Przyznawanie punktów przy rekrutacji.

 1. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia punktów – 200 punktów, w tym:
  1. liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów,
  2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów - języka polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 punktów.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktówczyli jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu.
 3. Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 80 punktów. Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum stosujemy następujące przeliczenia:
  1. celujący – 20 punktów (4 przedmioty x 20 pkt = 80 pkt),
  2. bardzo dobry – 15 punktów,
  3. dobry – 10 punktów,
  4. dostateczny – 5 punktów,
  5. dopuszczający – 2 punkty.
 4. Szczególne osiągnięcia ucznia – maksymalnie 20 punktów w tym:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – maksymalnie 5 punktów,
  2. za udział w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w tym:
   1. laureat konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 12 punktów,
   2. finalista konkursu tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim – 10 punktów,
   3. laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim – 10 punktów,
   4. finalista konkursu o zasięgu wojewódzkim – 8 punktów.
  3. potwierdzone osiągnięcia sportowe – maksymalnie 6 punktów zgodnie z wykazem dyscyplin zawartych w załączniku nr 5,
  4. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu rozumianego jako systematyczna, dobrowolna (co najmniej w okresie półrocznym), udokumentowana działalność wykonywana ochotniczo i bez wynagrodzenia, np. aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt organizacjami charytatywnymi itp. – maksymalnie 2 punkty.
 5. Listę konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 zgodnie z załącznikiem nr 7
 6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych, zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.
 8. W rekrutacji do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II dolicza się punkty dla kandydatów posiadających dyplom DSD I (poziom B1) i DSD A2 – zgodnie z regulaminem DSD II stanowiącym załącznik nr 6.

 

§ 6

Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszą decyzją normowane są obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

asdasdasdasdas
Home