Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
poniedziałek, 17 luty 2020 19:09

Zawoja: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Zawoja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

 

 

 1. 1.       Stanowisko pracy: Młodszy Referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja w wymiarze 1 etat.
 2. 2.       Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowania opinia,

e)      wykształcenie wyższe - licencjat lub inżynier, preferowane wyższe ekonomiczne,

f)       znajomość przepisów prawnych: o finansach publicznych, o rachunkowości,
o samorządzie gminnym, znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej, o VAT,

g)      znajomość podstaw rachunkowości,

 1. 3.       Dodatkowe wymagania od kandydatów będące przedmiotem oceny:

a)      znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych w szczególności word, exel,

b)      preferowane doświadczenie w pracy  w księgowości,

 1. 4.       Zakres wykonywanych zadań:

Realizacja zadań z zakresu księgowości budżetowej, a w szczególności:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych w zakresie księgowości budżetowej wydatków bieżących, majątkowych Gminy oraz projektów środków unijnych z wykorzystaniem oprogramowania firmy Rekord; Finanse i Księgowość, Budżet, Budżet RB, Dysponent.
 2. Prowadzenie księgowości pozabudżetowej:

a) rachunek PFRON- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

b) Fundusz Świadczeń Socjalnych,

c) rachunek dotyczący wpłat wadium do przetargów, oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      3.   Współudział przy dekretacji dowodów księgowych i kwalifikowaniu ich według działów, rozdziałów i paragrafów- uzgadnianie z planem finansowym . Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym.

4. Prowadzenie analitycznej ewidencji poniesionych wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę.

5. Prowadzenie Rejestru Vat naliczony (zakupów) Urzędu Gminy Zawoja, oraz przy sporządzaniu z tego okresu cząstkowej deklaracji VAT.

6. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Urzędu Gminy (bilans-JB, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu) w zakresie prowadzonej ewidencji.

7.Uzgadnianie zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych Urzędu Gminy.

8. Dekretacja dowodów księgowości pozabudżetowej, sprawdzanie pod względem rachunkowym.

9. Obsługa systemu do bankowości elektronicznej w ramach rachunków bankowych określonych umową na bankową obsługę budżetu gminy, zgodnie z kartą wzorów podpisów.

10. Uzgodnienie i współpraca przy sporządzaniu sprawozdań jednostkowych (Urząd Gminy oraz) w zakresie wydatków budżetowych typu Rb (RB-28S, RB-N, Rb-50 wydatki, RB-ZN, Rb-UN, Rb-Z, Rb-UZ.

11. Obsługa bankowa wydatków Urzędu Gminy oraz poza budżetu Urzędu Gminy zabezpieczenia, wadia i PFRON tj.: drukowanie wyciągów bankowych i uzgadniania sald.

12. Sporządzanie przelewów dla rozliczenia wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Gminy tj.: rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, rozrachunków z pracownikami, dotacje celowe dla innych jednostek samorządowych, straży oraz dla organizacji z zakresu pożytku publicznego i projektów unijnych.

13. Rozliczanie wpłat przetargów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj.: naliczanie odsetek i ich zwroty wykonawcom.

14. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

15. Rozliczanie dotacji pod względem rachunkowym przekazanych innym jednostkom samorządowym, strażom, przedszkolu  oraz organizacjom pożytku publicznego.

16. Obsługa finansowa zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotacji na zadania własne i zlecone.

17. Sporządzanie i uzgadnianie danych do sprawozdań w zakresie wydatków budżetowych.

   5. Wymagane dokumenty.

1) list motywacyjny,

2) życiorys CV,

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
z oskarżenia publicznego (w tym przestępstwo skarbowe),

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

5) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

- świadectwo z klasy maturalnej,

- świadectwo maturalne,

- dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

- suplement do dyplomu (licencjat, inżynier lub magister),

              7) kopie dokumentów potwierdzające umiejętności,

              8) kwestionariusz osobowy kandydata,

               9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

              10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

         6. Warunki pracy:

                   a) czas pracy – przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do 16.00, w piątek od godz. 7.30 do 13.30.

                   b) praca przy komputerze.

        7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

            Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko:   Młodszy Referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja”
do dnia 02 marca 2020 r.
(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 

             Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja www. wrotamalopolski.pl/BIP/Zawoja oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawoja.

 

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, które   powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy Zawoja  moich danych osobowych zawartych w złożonej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w ramach naboru na stanowisko urzędnicze: Młodszy Referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja  Oświadczam, iż dane te podaję dobrowolnie.”

       8. W miesiącu grudniu 2019 r. w Urzędzie Gminy Zawoja wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  osiągnął 6 %.

 

 

 

9. Dodatkowe informacje:
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja,  33 877 50 51
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

asdasdasdasdas
HomeOgłoszeniaZawoja: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze