Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
piątek, 21 sierpień 2020 23:11

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Napisał

Starosta Suski, działając imieniem Skarbu Państwa ogłasza o przystąpieniu do rokowań na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Suchej Beskidzkiej ( powiat suski, woj. małopolskie ), przy ul. 29 Stycznia, oznaczonej jako działka ewid. nr 10228/1 o pow. 0,0262 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej.

 

 

Własność: Gmina Sucha Beskidzka, użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku: Skarb Państwa – KW Nr KR1B/00069379/9 prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Celem zapewnienia możliwości swobodnego dojścia i dojazdu do garażu w budynku, dz.10228/2 obciążona jest służebnością przechodu i przejazdu na rzecz dz. 10228/1, natomiast 10228/1 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz dz. 10228/2.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Sucha Beskidzka: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży oznaczona jako działka ewid. nr: 10228/1 znajduje  się w jednostce  strukturalnej  oznaczonej  symbolem:

„18MN1” – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego. 

 

Opis nieruchomości:Działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości około 300 m od ścisłego centrum miasta, teren pochyły w kierunku północnym, z dostępem do drogi publicznej                         o nawierzchni asfaltowej oraz mediów takich jak sieć energetyczna, wodna i kanalizacyjna.

Budynek mieszkalny czterokondygnacyjny, o pow. użytkowej 227,06 m2 ( powierzchnia użytkowa projektowana 179,66 m2 ), podpiwniczony w zabudowie bliźniaczej. Wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej w stanie surowym otwartym, niezamieszkały. Ściany zewnętrzne murowane z pustaka żużlowego i cegły ceramicznej. Stropy monolityczne żelbetowe. Prace budowlane wykonano do poziomu płyty stropowej nad pierwszym piętrem. Brak pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji, tynków, ocieplenia. Ze względu na fakt, że budowa przedmiotowego budynku realizowana była przez poprzedniego właściciela z istotnymi zmianami od projektu budowlanego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej decyzją nr 265 / 2017  z dnia 17 listopada 2017 r. znak: PINB.7355.II.38.SU.2015.WW zatwierdził dla obiektu projekt budowlany zamienny i udzielił pozwolenia na wznowienie robót budowlanych. Zgodnie z tym projektem przewiduje się m. in. rozbiórkę budynku z pominięciem przyziemia, podbicie fundamentów, wykonanie schodów żelbetowych, wymurowanie ścian nośnych, kominów, stropów, montaż więźby wraz z ułożeniem pokrycia dachowego, wykonanie izolacji i inne.

 

Pisemne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zostały przeprowadzone w dniach:  12 września 2019 r. – pierwszy; 23 października 2019 r. – drugi oraz 25 lutego 2020 r. – trzeci.

 

Obowiązująca opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu obliczona przy zastosowaniu stawki  w wysokości 1% wartości nieruchomości wynosi: 128,46 zł.

Opłata wpłacana do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, na rzecz Gminy Sucha Beskidzka. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zasady aktualizacji opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.    

Ponadto zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139 ), jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

 

Cena wywoławcza (minimalna): 33 720,00 zł brutto

( słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia zł brutto ).

 

Zaliczka z tytułu zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy  wynosi: 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące zł 00/100 )

płatna w terminie do dnia 21 września 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego: Bank Spółdzielczy  w Suchej Beskidzkiej Nr: 51 8128 0005 0065 7233 2000 0110 – przy czym za datę wpłaty zaliczki uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej   w następujący sposób: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż nieruchomości  w Suchej Beskidzkiej – NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 25 września 2020 r. do godz. 10.00”, w terminie do dnia: 21 września 2020 r. włącznie ( liczy się data wpływu do urzędu ).

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę.

 

Zgłoszenie musi być czytelne i nie może budzić wątpliwości co do jego treści.

 

Do zgłoszenia złożonego w zamkniętej kopercie należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 25 września 2020 r. o godz. 1000 w budynku Starostwa Powiatowego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna nr 5B, sala sesyjna B1 – parter. 

 

Z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem epidemicznym i koniecznością podjęcia działań minimalizujących zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 informuję, że:

- ilość osób dopuszczonych do rokowań odpowiadać będzie ilości wpłaconych wadium, wyklucza się obecność osób towarzyszących;

- uczestnik rokowań będzie uprawniony do wejścia do budynku, w którym odbywają się rokowania nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rokowań;

- uczestnik rokowań będzie miał obowiązek wyposażenia w środki ochrony osobistej ( maska, rękawiczki ) zgodnie z obowiązującymi na dzień rokowań ogólnokrajowymi procedurami bezpieczeństwa. Wymienione środki ochrony należy zapewnić we własnym zakresie.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest przedłożenie Komisji Przetargowej:

  1. dowodu wpłaty zaliczki w oryginale;
  2. dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym, prawnym oraz stanem technicznym obiektu;
  4. nr rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań.

W przypadku osób prawnych ich przedstawiciele winni nadto przedłożyć aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru dla danego podmiotu i pełnomocnictwo w oryginale.

W przypadku udziału w rokowaniach jednego z małżonków należy dodatkowo przedłożyć notarialne pełnomocnictwo współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach na wszystkich jego etapach.

 

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia zaliczki w wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach terminie, jeżeli zgłoszą swój udział w rokowaniach, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonej zaliczki w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

W stosunku do ustalonego w wyniku rokowań nabywcy zaliczkę w wysokości 3 000,00 zł zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a w razie uchylenia się przez niego od zawarcia umowy zaliczka przepada na rzecz sprzedawcy. Pozostałym uczestnikom wpłacona zaliczka zostanie zwrócona. Sprzedaż nastąpi po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego. W przypadku odmowy wyrażenia zgody przez Wojewodę Małopolskiego – zaliczka zostanie nabywcy zwrócona.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie uzgodniony z nabywcą, po uzyskaniu zgody Wojewody Małopolskiego na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

 

Nabywca zobowiązany jest uiścić całość zaoferowanej ceny, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, nie później niż trzy dni robocze przed dniem zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

 

Wszelkie opłaty, w szczególności opłaty sądowe, notarialne i podatki związane ze sprzedażą ponosi Nabywca.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Suskiego: Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B, pok. nr: 216   ( II-gie piętro ), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. ( 0 – 33 )  87 – 57 – 828, w godzinach pracy urzędu.

 

Zastrzega się, iż tut. organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

                                                                                                                                 STAROSTA SUSKI

                                                                                                                                        Józef Bałos

 

                              

Sucha Beskidzka, 21.08.2020 r.

asdasdasdasdas
HomeOgłoszeniaOGŁOSZENIE O ROKOWANIACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA