Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
wtorek, 22 grudzień 2020 12:50

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na kierownika Usług Komunalnych

Napisane przez

DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej.

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw
publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-  nieposzlakowana opinia w środowisku,

-  wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska),

-  min. 5 lat stażu pracy (na równorzędnym lub zbliżonym stanowisku pracy),

-  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

wiedza w zakresie usług komunalnych,

-  dyspozycyjność,

-  znajomość aktów prawnych zw. z działalnością usług komunalnych:

a) ustawy o gospodarce komunalnej

b)  ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

c)   ustawy prawo ochrony środowiska,

d)ustawy o odpadach,

e) ustawy kodeks cywilny,

f) ustawy o pracownikach samorządowych

g) ustawy prawo zamówień publicznych

-  wiedza dotycząca prawa miejscowego w w. wym. zakresie,

-  umiejętność obsługi programów środowiska Windows /Word, Excel/,

-  umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

-  umiejętność kierowania zespołem pracowników,

-  prawo jazdy kat. B

Wymagania dodatkowe:

-  uprawnienia budowlane,

-  umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych w jednym z funkcjonujących na rynku programów kosztorysowych,

-  sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

-  umiejętność interpretacji przepisów prawa,

-  obowiązkowość, odpowiedzialność,

-  samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,

-  dokładność w realizacji powierzonych zadań,

-  mile widziane listy referencyjne

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.   Prowadzenie robót remontowych i inwestycyjnych na rzecz Zakładu w ramach posiadanych uprawnień,
2.   Nadzór nad wywozem nieczystości stałych zgodnie ze zleceniami i zawartymi umowami,
3.   Nadzór nad letnim oczyszczaniem miasta zgodnie z harmonogramem,
4.   Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg miejskich i gminnych zgodnie z harmonogramem,
5.   Sporządzanie harmonogramów remontu i konserwacji dróg, placów i budynków zakładu
6.   Nadzór nad wykonywaniem remontów, konserwacji dróg, mostów, placów, budynków zakładu   w oparciu o przyjęte zlecenia,
7.   Współpraca z gminą w typowaniu ulic i placów do remontu,
8.   Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z wykonawstwem robót jak: dzienniki, księgi obmiarów, kosztorysy,
9.   Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót,
10. Sporządzanie kalkulacji ofertowych i powykonawczych,
11. Dokonywanie rozliczeń materiałów i robocizny poszczególnych budów i zleceń roboczych,
12. Zabezpieczanie odpowiedniego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz dyscyplinę technologiczną,
13. Sporządzanie kart do wypłat dla podległych pracowników wraz z ewidencją czasu pracy tj. godzin przepracowanych i nieobecnych i przekazywanie w terminie do Działu Kadr i Płac,
14. Prowadzenie kontroli wykonawstwa sprzedaży usług,
15. Kontrola merytoryczna faktur i rachunków za materiały i usługi dot. działalności Działu,
16. Opracowywanie sprawozdawczości dla Marszałka, Starosty, Burmistrza w zakresie prowadzonej działalności,
17. Występowanie o wydanie nowych i aktualizację istniejących pozwoleń w zakresie prowadzonej działalności,
18. Zabezpieczanie zgodności produkcji z PN i dokumentacją,
19. Organizowanie stanowisk pracy dla brygad i sprzętu budowlanego dbając o efektywne wykorzystanie czasu pracy,
20. Sporządzanie kart przekazania odpadów komunalnych do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
21. Prowadzenie kart ewidencji odpadów w systemie BDO oraz sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
22. Inne nie wymienione powyżej zadania wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb Zakładu.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie

Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

Użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka )

Kontakt z klientami: telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
  • dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu ),
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, szkolenia, doświadczenie zawodowe i staż pracy ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej lub pocztą na adres: ul. Wadowicka 4; 34-200 Sucha Beskidzka (liczy się data wpływu do Zakładu) do dnia 15 stycznia 2021 roku  z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko ,,Kierownik Usług Komunalnych"

Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie Zakładu Komunalnego i na tablicy informacyjnej w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej w miesiącu listopadzie 2020 r. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6% .

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 33 8742079 - wew. 214 osoba do kontaktu:

Kierownik Kadr, Płac i Administracji   - mgr Danuta Celak

Dyrektor

Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

mgr inż. Krzysztof Szczęch

Sucha Beskidzka; dnia 18.12.2020 r.

asdasdasdasdas
HomeOgłoszeniaDyrektor Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej ogłasza nabór na kierownika Usług Komunalnych