Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
środa, 10 styczeń 2018 09:43

Urząd Gminy Zawoja: Oferta pracy

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Wójt Gminy Zawoja ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307

 

1.       Stanowisko pracy:  Referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja w wymiarze 1 etat.

2.       Niezbędne wymagania od kandydatów:

a)  obywatelstwo polskie,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

c)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  nieposzlakowania opinia,

e)  wykształcenie średnie kierunkowe (o kierunku ekonomicznym lub pokrewnych) lub wyższe,

f)   znajomość przepisów prawnych: o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.       Dodatkowe wymagania od kandydatów będące przedmiotem oceny:

a)  znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych w szczególności word, exel,

b)  znajomość obsługi programów księgowych i płacowych oraz kadrowo-płacowych

c)   preferowana praca w księgowości,

4.       Zakres wykonywanych zadań:

a) naliczanie wynagrodzeń pracowniczych dla instytucji kultury (GBP, BCK) oraz prowadzenie całokształtu prac związanych z naliczaniem i regulowaniem składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, wystawianie zaświadczeń o zarobkach, sporządzanie zaświadczenia RP-7,

b) opracowywanie planów, raportów, analiz, prognoz w w/w jednostkach kultury,

c) kompletowanie dowodów stanowiących podstawę księgowania dochodów i wydatków (BCK i GBP) oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,

d) wykorzystywanie programu księgowego, programu bankowego i programu Płatnik w zakresie wykonywania obowiązków (BCK i GBP), w tym dekretacja oraz księgowanie dowodów księgowych, uzgadnianie sald na wskazanych kontach księgowych,

e) sporządzanie analiz, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz  innych informacji z ksiąg rachunkowych w sposób terminowy, rzetelny i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – GUS, RBN, RBZ, Deklaracji VAT wraz z JPK oraz CIT, Sprawozdania finansowe (BCK i GBP),

f) wystawianie dokumentów księgowych (faktur, not księgowych, not odsetkowych, korekt) (BCK, GBP oraz pozostałe jednostki obsługiwane),

g) prowadzenie rejestru delegacji służbowych, not księgowych oraz faktur sprzedażowych
w jednostkach obsługiwanych (BCK, GBP oraz pozostałe jednostki obsługiwane),

h) rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych w formie spisu z natury, zgodnie z ustawą
o rachunkowości,

i) sporządzanie przelewów bankowych dla rozliczenia wydatków bieżących jednostek obsługiwanych (BCK, GBP oraz pozostałe jednostki obsługiwane),

j) prowadzenie dodatkowych ewidencji oraz innych prac zleconych przez przełożonego, związanych z zakresem wykonywanych obowiązków,

k) zastępstwo w czasie nieobecności  inspektora w referacie finansowo – podatkowym,

l) prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych w zakresie księgowości budżetowej dochodów i wydatków bieżących w jednostkach obsługiwanych (szkół, przedszkola, schroniska)

5.       Wymagane dokumenty.

  1. list motywacyjny,
  1. życiorys CV,
  2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
  3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  4. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
  5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

-  świadectwo z klasy maturalnej,

-  świadectwo maturalne,

-  dyplom ukończenia studiów licencjackich, magisterskich

-  suplement do dyplomu (licencjat + magister),

 1. kopie dokumentów potwierdzające umiejętności,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata,
 3. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,

6.       Warunki pracy:

a) czas pracy – przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do 16.00, w piątek od godz. 7.30 do 13.30.
b) praca przy komputerze.

7.       Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko:  Referent w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy Zawoja”
do dnia 24 stycznia 2018 r. 
(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zawoja www. wrotamalopolski.pl/BIP/Zawoja oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zawoja.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) oraz ustawą
o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24)”.

8.       W miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Gminy Zawoja wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  osiągnął 2,69 %.

asdasdasdasdas
HomeOgłoszeniaUrząd Gminy Zawoja: Oferta pracy