Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

środa, 14 luty 2018 10:42

Oferta Pracy: Kierownik Usług Komunalnych

DYREKTOR ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 Kierownik Usług Komunalnych w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej

Łączny wymiar etatu: 1 etat

 Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe  (preferowane kierunki: budownictwo, inżynieria środowiska),

- min. 5 lat stażu pracy (na równorzędnym lub zbliżonym stanowisku pracy), 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku,

-  wiedza wzakresie usług komunalnych,

- dyspozycyjność,

- znajomość aktów prawnych zw. z działalnością usług komunalnych:

a) ustawy o gospodarce komunalnej

b)  ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

c) ustawy prawo ochrony środowiska,

d) ustawy o odpadach,

e) ustawy kodeks cywilny,

f) ustawy o pracownikach samorządowych

g) ustawy prawo zamówień publicznych

- wiedza dotycząca prawa miejscowego w w. wym. zakresie,

- umiejętność obsługi programów środowiska Windows /Word, Excel/,

- umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów,

- umiejętność kierowania zespołem pracowników,

- prawo jazdy kat. B

 Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia budowlane,

- umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych w jednym z funkcjonujących na rynku programów kosztorysowych,

-  sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

- umiejętność interpretacji przepisów prawa,

- obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,

- samodzielność, komunikatywność, odporność na stres,

- dokładność w realizacji powierzonych zadań,

-mile widziane listy referencyjne

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie robót remontowych i inwestycyjnych na rzecz Zakładu w ramach posiadanych uprawnień,
 2. Wywóz nieczystości stałych zgodnie ze zleceniami i zawartymi umowami,
 3. Letnie oczyszczanie miasta zgodnie z harmonogramem,
 4. Zimowe utrzymanie dróg miejskich i gminnych zgodnie z harmonogramem,
 5. Sporządzanie harmonogramów remontu i konserwacji dróg, placów i budynków zakładu,
 6. Wykonywanie remontów, konserwacji dróg, mostów, placów, budynków zakładu            w oparciu o przyjęte zlecenia,
 7. Współpraca z gminą w typowaniu ulic i placów do remontu,
 8. Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji związanej z wykonawstwem robót jak: dzienniki, księgi obmiarów, kosztorysy,
 9. Sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót,
 10. Sporządzanie kalkulacji ofertowych i powykonawczych,
 11. Dokonywanie rozliczeń materiałów i robocizny poszczególnych budów i zleceń roboczych,
 12. Zabezpieczanie odpowiedniego wykorzystania maszyn i urządzeń oraz dyscyplinę technologiczną,
 13. Sporządzanie kart do wypłat dla podległych pracowników wraz z ewidencją czasu pracy tj. godzin przepracowanych i nieobecnych i przekazywanie w terminie do Działu Kadr i Płac,
 14. Prowadzenie kontroli wykonawstwa sprzedaży usług,
 15. Kontrola merytoryczna faktur i rachunków za materiały i usługi dot. działalności Działu,
 16. Opracowywanie sprawozdawczości dla Marszałka, Starosty, Burmistrza w zakresie prowadzonej działalności,
 17. Występowanie o wydanie nowych i aktualizację istniejących pozwoleń w zakresie prowadzonej działalności,
 18. Zabezpieczanie zgodności produkcji z PN i dokumentacją,
 19. Organizowanie stanowisk pracy dla brygad i sprzętu budowlanego dbając o efektywne wykorzystanie czasu pracy,
 20. Inne nie wymienione powyżej zadania wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb Zakładu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
  • dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ),
  •    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 

 • dokumentypotwierdzające posiadane kwalifikacje, szkolenia,  doświadczeniezawodowe i staż pracy (świadectwa pracy)

 

 

 

 Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Zakładu Komunalnego  w Suchej Beskidzkiej ul. Wadowicka 4; 34-200 Sucha Beskidzka do dnia                     28 lutego  2018 roku   z dopiskiem

,,Dotyczy naboru na stanowisko  ,, Kierownika Usług Komunalnych"

Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone bez podania przyczyny  i bez wyłonienia kandydata. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółoweCV ( z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U  z 2016, poz.922 z pózn. zm.).

Dokumenty, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Komunalnym w Suchej Beskidzkiej w miesiącu styczniu 2018 r. (miesiąc poprzedzający datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) w  rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6% ).

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 33 8742079 - wew. 214 osoba do kontaktu:

Kierownik Kadr, Płac i Administracji  - mgr Danuta Celak 

 

Dyrektor

Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej

mgr inż. Krzysztof Szczęch

 

 Sucha Beskidzka; dnia 05.02.2018 r.

HomeOgłoszeniaOferta Pracy: Kierownik Usług Komunalnych