Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny

Regulamin Futsal

Preambuła

***************

Niniejszy regulamin został przygotowany z myślą o Wszystkich Uczestnikach tego pięknego przedsięwzięcia jakim jest Suska Amatorska Liga Futsalu.

Nie nagrody w nim zawarte mają być motorem napędowym do gry ani też kary straszakiem na niepokornych.

W trosce o dobro wspólne: rozwój suskiego futsalu  i nasze zdrowie przepisy zostały skonstruowane tak, by cele zawarte w regulaminie zostały osiągnięte, a każda drużyna miała gwarancję, że w sportowym duchu fair-play punkty zdobywa się na boisku.

 

Regulamin Rozgrywek Suskiej Amatorskiej Ligi Futsalu

w sezonie 2017/2018

 

Rozdział pierwszy

Cel rozgrywek oraz organizatorzy rozgrywek

Art. 1.

Celem rozgrywek Suskiej Amatorskiej  Ligi Futsalu jest popularyzacja futsalu w powiecie suskim, promowanie zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Powiatu Suskiego w futsalu.

Art. 2.

Organizatorem rozgrywek w Suskiej Amatorskiej Lidze Futsalu, zwanej dalej SALF,  jest

Fundacja Mieszkańców Aktywnych AUDEO ACTIO z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

Art. 3.

Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest organizator który:

1. Stoi na straży Regulaminu oraz dba, by jego postanowienia były należycie przestrzegane.

2. Opracowuje terminarz spotkań.

3. Weryfikuje wyniki spotkań.

4. Rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek.

5. Prowadzi ewidencję zawodników oraz statystyki rozgrywek.

6. Posiada zdolność prawną, o której mowa w Kodeksie cywilnym.

 

Art. 4.

Partnerem rozgrywek jest portal: sucha24.pl, oraz inne osoby fizyczne lub prawne, które zechcą wspierać przedsięwzięcie.

 

Rada Ligi

Art. 5.

 1. Kierownicy wszystkich drużyn występujących w danym sezonie w SALF wybierają ze swego grona RADĘ LIGI (RL). W skład RL wchodzi po jednym z przedstawicielu każdej z drużyn.
 2. Rada Ligi pełni funkcję opiniotwórczą oraz współdecyduje o nakładanych karach dyscyplinarnych.
 3. Członkowie Rady Ligi wyłączeniu są z orzekania w sprawach dotyczących bezpośrednio drużyny, którą reprezentują.

 

 

Rozdział drugi

Termin i miejsce rozgrywania spotkań

Art. 5.

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem ustalonym najpóźniej 7 dni przed inauguracją rozgrywek. Terminarz zawiera miejsce rozegrania spotkań, dzień i godzinę rozegrania spotkań oraz szatnię, która przypisana jest drużynie. Za porządek w szatniach i ewentualne zniszczenia odpowiada Menager Drużyny.

 

2. Rozgrywki prowadzone są w hali sportowej: ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej.

 

 

3.Wszystkie osoby przebywające w czasie rozgrywek na hali obowiązuje regulamin obiektu sportowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osoby łamiącej regulamin i wywołane przez to skutki.

 

§ 5a

 

1.Rozgrywki SALF mogą być dokumentowane zdjęciami i filmami przez podmioty mające zezwolenie Organizatora. Organizator posiada wyłączność na udostępnianie i publikację zdjęć i filmów ze spotkań SALF.

 

2.Uczestnicy SALF, którzy zostali uwzględnieni w dokumentach: Formularz Zgłoszeniowy, Kwestionariusz Osobowy, Protokół Meczowy itp. wydanych przez Organizatora, wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów ze swoim udziałem w internecie, a także za pośrednictwem telewizji i innych mediów posiadających zezwolenie Organizatora.

 

Rozdział trzeci

Warunki uczestnictwa drużyn w rozgrywkach

Art.6.

Do rozgrywek zostają dopuszczone zespoły, które w terminie ustalonym przez organizatora:

 

1. Przedstawią pisemne zgłoszenie „Formularz Zgłoszeniowy”, które zawiera: dokładną nazwę drużyny, imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz numer  telefonu przedstawiciela drużyny (Menedżera Drużyny).

2. Przedstawią aktualne badania lekarskie zawodników lub oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz uczestnictwa w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

 

3. Przedłożą przed pierwszym spotkaniem wypełniony Kwestionariusz Osobowy (zwany dalej KO).

 

4. Dokonają wpłaty u Organizatora lub wyznaczonego przedstawiciela wg ustaleń.

 

Art. 7.

Przyjęcie przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w art. 7 pkt 1 wywołuje skutki prawne zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego. Od tej chwili istnieje stosunek cywilnoprawny w formie zobowiązania, które zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego „polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenie, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Wierzycielem jest podmiot, o którym mowa  w art. 2 zaś dłużnikiem Menedżer Drużyny, o którym mowa w art. 8.

Treścią świadczenia jest uzgodniona przez strony kwota pieniędzy.

Art. 8..

Menedżer Drużyny zwany dalej MD to osoba, która złożyła w Formularzu Zgłoszeniowym, o którym mowa w art. 6 pkt 1 zgodne z prawem pisemne oświadczenie woli wywołujące skutki prawne.   Menedżer Drużyny:

-jest dłużnikiem w myśl art. 353 Kodeksu cywilnego,

-reprezentuje drużynę na zewnątrz,

-zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by relacje z Organizatorem, przedstawicielami pozostałych drużyn, sędziami, osobami funkcyjnymi oraz kibicami były właściwe i należyte,

-podejmuje decyzje organizacyjno-techniczne,

-odpowiada finansowo za zobowiązania wynikające z Regulaminu SALF.

Art. 9.

Zmiana Menedżera Drużyny może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora w sytuacji gdy:

 

1. Menedżer Drużyny rezygnuje z pełnienia funkcji i wyznacza osobę, która z chwilą wyrażenia pisemnej zgody w obecności organizatora przejmuje jego uprawnienia i obowiązki, w tym także obowiązki wynikające z Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego.

 

2. Menedżer Drużyny z przyczyn obiektywnych nie może pełnić swej funkcji na skutek zdarzenia losowego.

Art. 10.

Zmiana dokonana zgodnie z art. 9 przenosi zobowiązania Menedżera Drużyny na drugiego Menedżera Drużyny .Rozdział czwarty

Drużyny SALF

Art. 11.

1. W SALF mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy niezrzeszeni w klubach piłkarskich, bądź zrzeszeni którzy w rundzie poprzedzającej start rozgrywek SALF nie zagrali ani minuty w rozgrywkach mistrzowskich bądź pucharowych organizowanych przez OZPN lub PZPN, bądź odpowiadającym im rozgrywkom organizowanym poza granicami Polski.

 

2. W SALF lidze mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy pełnoletni,  którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek po wypełnieniu Kwestionariusza Osobowego, który zawiera imię i nazwisko oraz PESEL.

3. W przypadku zawodnika niepełnoletniego, może zostać dopuszczony do rozgrywek po przedłożeniu pisemnego oświadczenia zawierającego zgodą na grę rodzica lub prawnego opiekuna oraz numer dowodu osobistego ojca, matki lub prawnego opiekuna.

Zgłoszenie musi być dostarczone do Organizatora najpóźniej przed pierwszym meczem w rundzie.

Art. 12.

 1. Do SALF drużyna może zgłosić maksymalnie 12 osób w rundzie, zapisanych w kwestionariuszu i dostarczonym do organizatora najpóźniej przed pierwszym meczem drużyny w rundzie (w szczególnych okolicznościach za zgodą organizatora 16 osób).

 

 1. Drużyna może dopisać nowych zawodników w czasie trwania rundy jeżeli lista nazwisk w kwestionariuszu jest mniejsza niż 12 osób, po starcie rozgrywek za każdego dopisanego zawodnika należy uiścić kwotę 30 zł, płatną przed debiutem tegoż zawodnika

Art. 13.

Podczas rozgrywania meczu kadra zespołu nie może być mniejsza niż 3 zawodników i jednocześnie przekraczać 12 zawodników.

Art. 14.

Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w rundzie.

Art. 15.

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje w kwestionariuszu drużyny, potwierdzonej przez organizatora.

Zawodnik, który nie był ani raz wpisany do Protokołu Meczowego ma prawo występować w innej drużynie.

Art. 16.

Każdy zawodnik powinien być przebadany przez lekarza i dopuszczony pod kątem zdrowotnym do rozgrywek. Zawodnik, który nie dostarczył zaświadczenia gra na własne ryzyko i odpowiedzialność.

W przypadku doznania kontuzji przedstawiciel Drużyny, zobowiązany jest zapisać w protokole uwagi dotyczące urazów zawodników podczas zawodów.

 

Art. 17.

Drużyny biorące udział w rozgrywkach Suskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę, która pełni rolę gospodarza.

 

Art. 18.

Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.

 

Art. 20.

Jeżeli zawodnik jest niekompletnie ubrany (inny strój, brak numeru itd.) sędzia ma prawo nie dopuścić takiego zawodnika do gry, a sędzia jest jedynym organem, który podejmuje decyzję w tej sprawie.

 

Rozdział piąty

Zasady punktacji

 

Art. 21.

1. W rozgrywkach SALF obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych Futsalu ustalone przez FIFA z następującymi modyfikacjami wprowadzonego przez organizatora:

 a) dozwala się bramkarzowi na aktywny udział w grze.

b)  strefa zmian umiejscowiona jest za linią końcową boiska

 

2/ rozgrywki odbywały się będą systemem ligowym „każdy z każdym”

 

3/ Organizatorowi przysługuje możliwość zmiany systemu rozgrywek opisanego w art. 21 pkt 2, w przypadku  drużyn zmiany liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach.

 

Art. 22.

W rozgrywkach SALF obowiązują przepisy punktacji zatwierdzonej przez FIFA czyli za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, za remis jeden, za porażkę zero punktów.

Art. 23.

O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

a) większa ilość zdobytych punktów,

b) korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

W przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędą  więcej niż 2 zespoły,

wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą wyniki wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

c) korzystniejsza różnica bramek,

d) większa ilość zdobytych bramek,

e) dodatkowy mecz.

 

Rozdział szósty

 

Art. 24.

Utracił moc obowiązującą

 

Rozdział siódmy

Sprawozdania z zawodów

Art. 25.

1. Druk sprawozdania z zawodów (Protokół Meczowy) dostarcza Organizator lub sędziowie.

 

2. Kierownicy drużyny przed każdym meczem zobowiązani są wypełnić Protokół Meczowy, a po każdym meczu powinni sprawdzić poprawność zapisanych w nim danych. W razie zaistnienia pomyłek mają obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora Ligi.

 

3.  Sędziowie po każdym meczu powinni podpisać „Protokoły Meczowe”, a w razie zakłóceń porządku podczas zawodów wpisać ten fakt do protokołu.

 

4. Na podstawie Protokołów Meczowych Organizator zatwierdza wyniki, sporządza komunikat z całej kolejki oraz umieszcza go na stronie internetowej.

 

Rozdział ósmy

Nagrody

Art. 26.

1. Po zakończeniu rozgrywek Organizator przyznaje nagrody.

2. Szczegóły dotyczące nagród zostaną ustalone w późniejszym terminie

 

Rozdział dziewiąty

Obsługa rozgrywek

art. 27.

1. Podczas ligowej kolejki za prawidłowy przebieg zawodów odpowiada sędzia.

2. Spotkania prowadzi skład sędziowski wyznaczony przez Organizatora

 

Rozdział dziesiąty

Protesty

Art. 28

Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatora lub powołaną przez niego odpowiednią komisję. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji protestowej w wysokości 50 zł, która w przypadku uznania protestu za zasadny zostaje bezzwłocznie zwrócona.

 

Art. 29.

1. Kapitanowie drużyn i Menadżerowie Drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny.

 

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja w wypadku zawodnika niepełnoletniego). Jeżeli zawodnik nie posiada przy sobie dowodu tożsamości, to może go dostarczyć sędziemu lub Organizatorowi najpóźniej do zakończenia kolejki, następującej po kolejce, której protest dotyczy.

 

 1. Niedostarczenie dowodu tożsamości oznacza, że zawodnik jest nieuprawniony do gry, a sędzia przyznaje walkower 5:0 dla drużyny składającej protest. W przypadku, gdy w obu drużynach wystąpią zawodnicy nieuprawnieni zostaje przyznany obustronny walkower.

 

 1. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania u sędziego. Sądzia odnotowuje zgłoszony protest w protokole meczowym. Wniesienie protestu po meczu jest bezskuteczne.

 

Rozdział jedenasty

Kary regulaminowe oraz zasady ich wymierzania

Art. 30.

Nie można wymierzyć kary, która nie jest określona w regulaminie.

Art. 31.

Organem właściwym do wymierzania kar regulaminowych jest Organizator, decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Kary indywidualne

Art. 32.

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, zgodnie z przepisami FIFA.

Art. 33.

1. Przy napomnieniach występują następujące kary:

a) po otrzymaniu 1 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

b) po otrzymaniu 2 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

c) po otrzymaniu 3 żółtej kartki – kara finansowa w wysokości 10 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu,

d) po otrzymaniu 4 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

e) po otrzymaniu 5 i każdej kolejnej żółtej kartki – kara finansowa w wysokości 20 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu.

Zawodnik nie może wystąpić w rozgrywkach do momentu uiszczenia w/w kar finansowych

 

2. Przy wykluczeniach występują n/w. kary:

a)      po otrzymaniu dwóch napomnień (żółtych kartek), a w konsekwencji wykluczenie zawodnika (czerwonej kartki)– kara wykluczenia zawodnika ze spotkania, w którym bierze udział, 

 

b)      po otrzymaniu czerwonej kartki za faul taktyczny – pozbawienie rywala realnej szansy na zdobycie gola – kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu,

 

c)       po otrzymaniu czerwonej kartki za użycie zbytniej siły i z narażenie rywala na kontuzję, kiedy sędzia uzna faul jako brutalny (również za faul taktyczny) – kara odsunięcia od 2 do 5 spotkań,

 

d)     po otrzymaniu czerwonej kartki za wyzywanie, wulgaryzmy, zastraszanie, gesty uwłaczające honor zawodnika, przedstawiciela Ligi, sędziego lub Organizatora – kara odsunięcia od 2 do 5 spotkań,

 

e)       po otrzymaniu czerwonej kartki za umyślne naruszenie nietykalności cielesnej lub fizycznej, w tym przytrzymanie, klepanie, odepchnięcie, uderzenie zawodnika, przedstawiciela Ligi, sędziego lub organizatora – kara odsunięcia od 4 spotkań do całkowitego usunięcia z rozgrywek,

 

o wysokości kar z punktów c, d, e decyduje RADA LIGI

 

 1. Nałożone kary dotyczą również nagannych zachowań poza boiskiem.
 2. Zawodnik, który po uprzednim ukaraniu za przewinienia z pkt 2d i 2e ponownie popełnia któreś z tych przewinień może zostać ukarany dożywotnim zakazem gry w rozgrywkach organizowanych przez organizatora.

4. Kary finansowe powinny być uiszczone u  Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.

5. Jeżeli zawodnik lub drużyna w jego imieniu nie uiści należnej kwoty, wówczas ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach organizowanych przez Organizatora do czasu, aż ta wpłata zostanie dokonana.

 1. Odpowiedzialność za kontrolę ilości kartek u poszczególnych zawodników w swoich drużynach spoczywa na Menedżerach Drużyn.

 

7. Drużyna zostanie ukarana walkowerem (5:0) jeżeli:

a) zostanie zdekompletowana (mniej niż 3 zawodników na boisku),

b) samowolnie opuści pole gry,

c) wystąpi nieuprawniony zawodnik,

d) sędzia lub sędziowie zostaną czynnie znieważeni przez zawodników,

e) wystąpią inne nieprzewidziane sytuacje, które organizator zakwalifikuje jako rażące naruszenie przepisów.

 

Kary dla drużyn

Art. 34.

 1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużyna oddaje mecz walkowerem 5-0 na korzyść rywala. Jeśli obie drużyny nie stawią się na mecz, wówczas zostaje przyznany obustronny walkower.

 

 1. Za zgodą drużyny przeciwnej, mimo spóźnienia przekraczającego 5 min, mecz może się odbyć, jednak długość meczu zostanie odpowiednio skrócona o czas opóźnienia.
 2. Zawodnik ukarany żółtą kartką opuszcza plac gry na 2 min. Ponownie ukarany żółtą kartka ten sam zawodnik, zostaje wykluczony z gry w danym meczu. Po upływie 2 minut może zastąpić go inny zawodnik.
 3. Zawodnik ukarany czerwoną kartkę, zostaje wykluczony z meczu. Po upływie 5 minut jego miejsce może zająć inny zawodnik/
 4. Drużyna grajaca w osłabieniu może uzupełnić swój skład jeśli w czasie gry w osłabieniu straci bramkę.

 

Art. 35.

 1. Drużyna może bez dodatkowych sankcji przegrać walkowerem w jednym sezonie wyłącznie jedno spotkanie. Drugi walkower jest podstawą do wymierzenia przez Organizatora kary finansowej w wysokości 50 złotych płatnej u Organizatora w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. W przypadku 3 i każdego kolejnego walkowera drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek. Decyzję o wykluczeniu z rozgrywek podejmuje organizator po zasięgnięciu opinii Rady Ligi.

 

Rozdział dwunasty

Postanowienia końcowe

Art. 36.

Niniejszy regulamin jest podstawą rozgrywek Suskiej Amatorskiej Ligi Futsalu. W kwestiach nieujętych Regulaminem Rozgrywek SALF zastosowanie mają Przepisy gry FIFA.

 

Art. 37.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. Projekty zmian regulaminu można kierować do Organizatora.

 

Art. 38

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Opracowanie:

Karol Dudziak

 

TOP Strzelcy- futsal Amator

TOP Strzelcy- futsal PRO

wyniki -Futsal PRO

wyniki -Futsal Amator

25-01-2020 18:40
Wodpol 9 : 2 Beton 2
25-01-2020 17:45
Granda 5 : 15 Bad Boys
25-01-2020 16:50
Legion 5 : 7 Woodica
25-01-2020 15:55
Relax 10 : 5 AKS
25-01-2020 15:00
Mucharz Team 5 : 3 Zbóje

Tabela - Futsal PRO

Team
Played Points
1 Nie Z Całej Pety 9 27
2 The Dreamers 9 22
3 Żuraw 9 16
4 Dzikie Wieprze 9 13
5 HUTATA Team 9 11
6 BCS Zawoja 9 10
7 Gamba Furiosa 9 9
8 Świt 9 9
9 KS Bystra 9 7
10 Golden Street 9 7

Tabela - Futsal Amator

Team
Played Points
1 Wodpol 9 24
2 Legion 9 21
3 Relax 9 18
4 Mucharz Team 9 17
5 Beton 2 9 16
6 Woodica 9 15
7 Bad Boys 9 9
8 AKS 9 9
9 Zbóje 9 3
10 Granda 9 1

zapowiedŹ -Futsal PRO

zapowiedŹ -Futsal Amator

Żółte kartki

Czerwone kartki

Gazetki Promocyjne

 

HomeSportALPSFutsal Regulamin suski futsal