Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny

Regulamin Futsal

Preambuła

***************

Niniejszy regulamin został przygotowany z myślą o Wszystkich Uczestnikach tego pięknego przedsięwzięcia jakim jest Suska Liga Futsalu. Nie nagrody w nim zawarte mają być motorem napędowym do gry ani też kary straszakiem na niepokornych.

W trosce o dobro wspólne: rozwój suskiego futsalu  i nasze zdrowie przepisy zostały skonstruowane tak, by cele zawarte w regulaminie zostały osiągnięte, a każda drużyna miała gwarancję, że w sportowym duchu fair-play punkty zdobywa się na boisku.

 

 

Regulamin Rozgrywek Suskiej Ligi Futsalu w sezonie 2020/2021

 

Rozdział pierwszy

Cel rozgrywek oraz organizatorzy rozgrywek

Art. 1.

Celem rozgrywek Suskiej Ligi Futsalu jest popularyzacja futsalu w powiecie suskim, promowanie zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Powiatu Suskiego w futsalu.

Art. 2.

Organizatorem rozgrywek w Suskiej Lidze Futsalu, zwanej dalej SLF, jest

Fundacja Mieszkańców Aktywnych AUDEO ACTIO z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

Art. 3.

Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest organizator który:

 1. Stoi na straży Regulaminu oraz dba, by jego postanowienia były należycie przestrzegane.
 2. Opracowuje terminarz spotkań.
 3. Weryfikuje wyniki spotkań.
 4. Rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek.
 5. Prowadzi ewidencję zawodników oraz statystyki rozgrywek.
 6. Posiada zdolność prawną, o której mowa w Kodeksie cywilnym.

 

Art. 4.

Partnerem rozgrywek jest portal: sucha24.pl, oraz inne osoby fizyczne lub prawne, które zechcą wspierać przedsięwzięcie.

 

Rada Ligi

Art. 5.

 1. Kierownicy wszystkich drużyn występujących w danym sezonie w SLF wybierają ze swego grona RADĘ LIGI (RL). W skład RL wchodzi po jednym z przedstawicielu każdej z drużyn.
 2. Rada Ligi pełni funkcję opiniotwórczą oraz współdecyduje o nakładanych karach dyscyplinarnych.
 3. Członkowie Rady Ligi wyłączeniu są z orzekania w sprawach dotyczących bezpośrednio drużyny, którą reprezentują.

Rozdział drugi

Termin i miejsce rozgrywania spotkań

Art. 5.

 1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem ustalonym najpóźniej 7 dni przed inauguracją rozgrywek. Terminarz zawiera miejsce rozegrania spotkań, dzień i godzinę rozegrania spotkań oraz szatnię, która przypisana jest drużynie. Za porządek w szatniach i ewentualne zniszczenia odpowiada Menager Drużyny.
 2. Rozgrywki prowadzone są w halach sportowych w Zawoi oraz w Sidzinie – odpowiednio dla każdej z grup.

3.Wszystkie osoby przebywające w czasie rozgrywek na hali obowiązuje regulamin obiektu sportowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osoby łamiącej regulamin i wywołane przez to skutki.

 

Art. 5a

1.Rozgrywki SLF mogą być dokumentowane zdjęciami i filmami przez podmioty mające zezwolenie Organizatora. Organizator posiada wyłączność na udostępnianie i publikację zdjęć i filmów ze spotkań SLF.

2.Uczestnicy SLF, którzy zostali uwzględnieni w dokumentach: Formularz Zgłoszeniowy, Protokół Meczowy itp. wydanych przez Organizatora, wyrażają zgodę na publikację zdjęć i filmów ze swoim udziałem w internecie, a także za pośrednictwem telewizji i innych mediów posiadających zezwolenie Organizatora.

Rozdział trzeci

Warunki uczestnictwa drużyn w rozgrywkach

Art.6.

Do rozgrywek zostają dopuszczone zespoły, które w terminie ustalonym przez organizatora:

 

 1. Przedstawią pisemne zgłoszenie „Formularz Zgłoszeniowy”, które zawiera: dokładną nazwę drużyny, imię i nazwisko, adres, nr PESEL oraz numer  telefonu przedstawiciela drużyny (Menedżera Drużyny).
 2. Przedstawią aktualne badania lekarskie zawodników lub oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i niewystępowaniu przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz uczestnictwa w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 3. Dokonają wpłaty u Organizatora lub wyznaczonego przedstawiciela wg ustaleń.

 

Art. 7.

Przyjęcie przez Organizatora Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa w art. 7 pkt 1 wywołuje skutki prawne zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego. Od tej chwili istnieje stosunek cywilnoprawny w formie zobowiązania, które zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego „polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenie, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Wierzycielem jest podmiot, o którym mowa  w art. 2 zaś dłużnikiem Menedżer Drużyny, o którym mowa w art. 8.

Treścią świadczenia jest uzgodniona przez strony kwota pieniędzy.

Art. 8.

Menedżer Drużyny zwany dalej MD to osoba, która złożyła w Formularzu Zgłoszeniowym, o którym mowa w art. 6 pkt 1 zgodne z prawem pisemne oświadczenie woli wywołujące skutki prawne.   Menedżer Drużyny:

-jest dłużnikiem w myśl art. 353 Kodeksu cywilnego,

-reprezentuje drużynę na zewnątrz,

-zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by relacje z Organizatorem, przedstawicielami pozostałych drużyn, sędziami, osobami funkcyjnymi oraz kibicami były właściwe i należyte,

-podejmuje decyzje organizacyjno-techniczne,

-odpowiada finansowo za zobowiązania wynikające z Regulaminu SLF.

Art. 9.

Zmiana Menedżera Drużyny może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora w sytuacji gdy:

 1. Menedżer Drużyny rezygnuje z pełnienia funkcji i wyznacza osobę, która z chwilą wyrażenia pisemnej zgody w obecności organizatora przejmuje jego uprawnienia i obowiązki, w tym także obowiązki wynikające z Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego.
 2. Menedżer Drużyny z przyczyn obiektywnych nie może pełnić swej funkcji na skutek zdarzenia losowego.

Art. 10.

Zmiana dokonana zgodnie z art. 9 przenosi zobowiązania Menedżera Drużyny na drugiego Menedżera Drużyny .

Rozdział czwarty

Drużyny SLF

Art. 11.

 1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy bez ograniczeń co do udziału zawodników występujących w w rozgrywkach mistrzowskich bądź pucharowych

organizowanych przez OZPN lub PZPN, bądź odpowiadającym im rozgrywkom organizowanym poza granicami Polski.

 1. W SLF lidze mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy pełnoletni,  którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek po wypełnieniu Kwestionariusza Osobowego, który zawiera imię i nazwisko oraz PESEL.
 2. W przypadku zawodnika niepełnoletniego, może zostać dopuszczony do rozgrywek po przedłożeniu pisemnego oświadczenia zawierającego zgodą na grę rodzica lub prawnego opiekuna oraz numer dowodu osobistego ojca, matki lub prawnego opiekuna.

Zgłoszenie musi być dostarczone do Organizatora najpóźniej przed pierwszym meczem w rundzie.

Art. 12.

1. Do SLF drużyna może zgłosić maksymalnie 12 osób w rundzie, zapisanych w kwestionariuszu i dostarczonym do organizatora najpóźniej przed pierwszym meczem drużyny w rundzie (w szczególnych okolicznościach za zgodą organizatora – do 20 osób).

 

1. Drużyna może dopisać nowych zawodników w czasie trwania rundy, przy czym maksymalna ilość zawodników nie może przekroczyć 20 osób.

Art. 13.

Podczas rozgrywania meczu kadra zespołu nie może być mniejsza niż 3 zawodników i jednocześnie przekraczać 12 zawodników.

Art. 14.

Zawodnik może reprezentować tylko jeden zespół w sezonie.

Art. 15.

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje w kwestionariuszu drużyny, potwierdzonej przez organizatora. Zawodnik, który nie był ani raz wpisany do Protokołu Meczowego ma prawo występować w innej drużynie.

Art. 16.

Każdy zawodnik powinien być przebadany przez lekarza i dopuszczony pod kątem zdrowotnym do rozgrywek. Zawodnik, który nie dostarczył zaświadczenia gra na własne ryzyko i odpowiedzialność.

W przypadku doznania kontuzji przedstawiciel Drużyny, zobowiązany jest zapisać w protokole uwagi dotyczące urazów zawodników podczas zawodów.

Art. 17.

1.Drużyny biorące udział w rozgrywkach Suskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników. W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę, która pełni rolę gospodarza.

2. Ostateczna decyzja co do konieczności zmiany strojów przysługuje sędziemu zawodów.

 

Art. 18.

Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.

 

Art. 20.

Jeżeli zawodnik jest niekompletnie ubrany (inny strój, brak numeru itd.) sędzia ma prawo nie dopuścić takiego zawodnika do gry, a sędzia jest jedynym organem, który podejmuje decyzję w tej sprawie.

 

Rozdział piąty

Zasady punktacji

 

Art. 21.

 1. W rozgrywkach SLF obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych Futsalu ustalone przez FIFA z następującymi modyfikacjami wprowadzonego przez organizatora: dozwala się bramkarzowi na aktywny udział w grze, bez ograniczeń kontaktów bramkarza z piłką w akcji.
 2. Sezon 20-21 składał się będzie z II etapów.

A)    Etap I – drużyny zostaną podzielone na 2 grupy eliminacyjne w których rywalizują systemem ligowym. Wyłącznie organizatorowi przysługuje decyzja co do składu poszczególnych grup.

B)    Etap II- po zakończeniu etapu I zespoły z miejsc 1-4 z obu grup utworzą „Grupę mistrzowską, zespoły z miejsc 5-8 w obu ligach utworzą „Grupę niemistrzowską' pozostałe zespoły odpadną z dalszej rywalizacji po I rundzie.

C)    W obu grupach etapu II drużyny rywalizować będą w systemie ligowym, przy czym każdy zespół w II Etapie rozpoczyna rywalizację z ½ punktów, które zgromadził w I etapie. W przypadku gdy po podziale liczba punktów nie jest liczbą całkowitą, punkty zostają zaokrąglone w górę do liczby całkowitej.

 1. Organizatorowi przysługuje możliwość zmiany systemu rozgrywek opisanego w art. 21 pkt 2, w przypadku drużyn zmiany liczby drużyn uczestniczących w rozgrywkach.
 2. Tytuł mistrza Suskiej Ligi Futsalu przyznaje się zwycięscy Grupy Mistrzowskiej II etapu rozgrywek.

Art. 22.

W rozgrywkach SLF obowiązują przepisy punktacji zatwierdzonej przez FIFA czyli za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, za remis jeden, za porażkę zero punktów.

Art. 23.

1. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

a)    większa ilość zdobytych punktów,

b)   korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

c)    korzystniejsza różnica bramek,

d)   większa ilość zdobytych bramek,

e)    dodatkowy mecz.

2.W przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędą  więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą wyniki wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

Rozdział szósty

 

Art. 24.

Utracił moc obowiązującą

Rozdział siódmy

Sprawozdania z zawodów

Art. 25.

 1. Druk sprawozdania z zawodów (Protokół Meczowy) dostarcza Organizator lub sędziowie.
 2. Kierownicy drużyny przed każdym meczem zobowiązani są wypełnić  Protokół Meczowy,

a po każdym meczu powinni sprawdzić poprawność zapisanych w nim danych.

W razie zaistnienia pomyłek mają obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora Ligi.

 1. Sędziowie po każdym meczu powinni podpisać „Protokoły Meczowe”, a w razie zakłóceń porządku podczas zawodów wpisać ten fakt do protokołu.
 2. Na podstawie Protokołów Meczowych Organizator zatwierdza wyniki, sporządza komunikat z całej kolejki oraz umieszcza go na stronie internetowej.

Rozdział ósmy

Nagrody

Art. 26.

 1. Po zakończeniu rozgrywek Organizator przyznaje nagrody.
 2. Szczegóły dotyczące nagród zostaną ustalone w późniejszym terminie

 

Rozdział dziewiąty

Obsługa rozgrywek

art. 27.

 1. Podczas ligowej kolejki za prawidłowy przebieg zawodów odpowiada sędzia.
 2. Spotkania prowadzi skład sędziowski wyznaczony przez Organizatora

Rozdział dziesiąty

Protesty

Art. 28

Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatora lub powołaną przez niego odpowiednią komisję. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji protestowej w wysokości 50 zł, która w przypadku uznania protestu za zasadny zostaje bezzwłocznie zwrócona.

Art. 29.

 1. Kapitanowie drużyn i Menadżerowie Drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny.
 2. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja w wypadku zawodnika niepełnoletniego). Jeżeli zawodnik nie posiada przy sobie dowodu tożsamości, to może go dostarczyć sędziemu lub Organizatorowi najpóźniej do zakończenia kolejki, następującej po kolejce, której protest dotyczy.
 3. Niedostarczenie dowodu tożsamości oznacza, że zawodnik jest nieuprawniony do gry, a sędzia przyznaje walkower 5:0 dla drużyny składającej protest. W przypadku, gdy w obu drużynach wystąpią zawodnicy nieuprawnieni zostaje przyznany obustronny walkower.
 4. Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca spotkania u sędziego. Sądzia odnotowuje zgłoszony protest w protokole meczowym. Wniesienie protestu po meczu jest bezskuteczne.

 

Rozdział jedenasty

Kary regulaminowe oraz zasady ich wymierzania

Art. 30.

Nie można wymierzyć kary, która nie jest określona w regulaminie.

Art. 31.

Organem właściwym do wymierzania kar regulaminowych jest Organizator, decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

Kary indywidualne

Art. 32.

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu, zgodnie z przepisami FIFA.

Art. 33.

1. Przy napomnieniach występują następujące kary:

a)   po otrzymaniu 1 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

b)  po otrzymaniu 2 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

c)   po otrzymaniu 3 żółtej kartki – kara finansowa w wysokości 10 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu,

d)  po otrzymaniu 4 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

e)   po otrzymaniu 5 i każdej kolejnej żółtej kartki – kara finansowa w wysokości 20 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu.

2.                 Zawodnik nie może wystąpić w rozgrywkach do momentu uiszczenia w/w kar finansowych

3. Przy wykluczeniach występują n/w. kary:

a)      po otrzymaniu dwóch napomnień (żółtych kartek), a w konsekwencji wykluczenie zawodnika (czerwonej kartki)– kara wykluczenia zawodnika ze spotkania, w którym bierze udział,

b)      po otrzymaniu czerwonej kartki za faul taktyczny – pozbawienie rywala realnej szansy na zdobycie gola – kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu,

c)       po otrzymaniu czerwonej kartki za użycie zbytniej siły i z narażenie rywala na kontuzję, kiedy sędzia uzna faul jako brutalny (również za faul taktyczny) – kara odsunięcia od 2 do 5 spotkań,

d)      po otrzymaniu czerwonej kartki za wyzywanie, wulgaryzmy, zastraszanie, gesty uwłaczające honor zawodnika, przedstawiciela Ligi, sędziego lub Organizatora – kara odsunięcia od 2 do 5 spotkań,

e)      po otrzymaniu czerwonej kartki za umyślne naruszenie nietykalności cielesnej lub fizycznej, w tym przytrzymanie, klepanie, odepchnięcie, uderzenie zawodnika, przedstawiciela Ligi, sędziego lub organizatora – kara odsunięcia od 4 spotkań do całkowitego usunięcia z rozgrywek,

 O wysokości kar z punktów c, d, e decyduje  RADA LIGI

 

 1. Nałożone kary dotyczą również nagannych zachowań poza boiskiem.
 2. Zawodnik, który po uprzednim ukaraniu za przewinienia z pkt 2d i 2e ponownie popełnia któreś z tych przewinień może zostać ukarany dożywotnim zakazem gry w rozgrywkach organizowanych przez organizatora.
 3. Kary finansowe powinny być uiszczone u  Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.
 4. Jeżeli zawodnik lub drużyna w jego imieniu nie uiści należnej kwoty, wówczas ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w żadnych rozgrywkach organizowanych przez Organizatora do czasu, aż ta wpłata zostanie dokonana.
  1. Odpowiedzialność za kontrolę ilości kartek u poszczególnych zawodników w swoich drużynach spoczywa na Menedżerach Drużyn.
  2. Drużyna zostanie ukarana walkowerem (5:0) jeżeli:

a)   zostanie zdekompletowana (mniej niż 3 zawodników na boisku),

b)  samowolnie opuści pole gry,

c)   wystąpi nieuprawniony zawodnik,

d)  sędzia lub sędziowie zostaną czynnie znieważeni przez zawodników,

e)   wystąpią inne nieprzewidziane sytuacje, które organizator zakwalifikuje jako rażące naruszenie przepisów.

 

Kary dla drużyn

Art. 34.

 1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużyna oddaje mecz walkowerem 5-0 na korzyść rywala. Jeśli obie drużyny nie stawią się na mecz, wówczas zostaje przyznany obustronny walkower.
 2. Za zgodą drużyny przeciwnej, mimo spóźnienia przekraczającego 5 min, mecz może się odbyć, jednak długość meczu zostanie odpowiednio skrócona o czas opóźnienia.
 3. Zawodnik ukarany żółtą kartką opuszcza plac gry na 2 min. Ponownie ukarany żółtą kartka ten sam zawodnik, zostaje wykluczony z gry w danym meczu. Po upływie 2 minut może zastąpić go inny zawodnik.
 4. Zawodnik ukarany czerwoną kartkę, zostaje wykluczony z meczu. Po upływie 5 minut jego miejsce może zająć inny zawodnik.
 5. Drużyna grająca w osłabieniu może uzupełnić swój skład jeśli w czasie gry w osłabieniu straci bramkę.

Art. 35.

 1. Drużyna może bez dodatkowych sankcji przegrać walkowerem w jednym sezonie wyłącznie jedno spotkanie. Drugi walkower jest podstawą do wymierzenia przez Organizatora kary finansowej w wysokości 50 złotych płatnej u Organizatora w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. W przypadku 3 i każdego kolejnego walkowera drużyna może zostać wykluczona z rozgrywek. Decyzję o wykluczeniu z rozgrywek podejmuje organizator po zasięgnięciu opinii Rady Ligi.

 

Rozdział dwunasty

Postanowienia końcowe

Art. 36.

Niniejszy regulamin jest podstawą rozgrywek Suskiej Amatorskiej Ligi Futsalu. W kwestiach nieujętych Regulaminem Rozgrywek SLF zastosowanie mają Przepisy gry FIFA.

#RODO KLAUZULA INFORMACYJNA

Art. 37.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/446/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek sportowych jest Fundacja Mieszkańców Aktywnych „AUDEO ACTIO” w Suchej Beskidzkiej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu organizacji i realizacji rozgrywek Suskiej Ligi Futsalu.
 3. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać:
 4. przez czas niezbędny do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a RODO);
 5. przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);

 1. w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń/obrony przed roszczeniami lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO).
  1. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione:
  2. podmiotom prowadzącym działalność kurierską, pocztową itp.;
  3. podmiotom o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
  4. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
   1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
   2. Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
   3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
   4. prawo dostępu do danych osobowych;
   5. prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
   6. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
    1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się

przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 1. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 2. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danyc

Art. 38

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi. Projekty zmian regulaminu można kierować do Organizatora.

 

Art. 39 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Rozgrywek SLF

 

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Rozgrywek SLF  jest Kancelaria Adwokacka adw. Karol Dudziak, która udzieliła Fundacji Mieszkańców Aktywnych „AUDEO ACTIO” z siedzibą  w Suchej Beskidzkiej niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z realizowaniu celów statutowych fundacji. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Adwokackiej  jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

 

TOP Strzelcy- futsal B

TOP Strzelcy- futsal A

wyniki -Futsal A

09-01-2021 19:00
Woodica 7 : 1 Black Shadows
02-01-2021 18:00
Woodica 6 : 2 Mucharz Team
02-01-2021 17:00
Huragan 2 : 8 BCS Zawoja
27-12-2020 19:00
Żuraw 6 : 1 Mucharz Team

wyniki -Futsal B

09-01-2021 15:00
Sparta 8 : 0 Skomielna Czarna
02-01-2021 18:00
T18 7 : 4 Skomielna Czarna
27-12-2020 18:00
Bystrzanka 6 : 6 Red Devilis
27-12-2020 17:00
Dzikie Wieprze 1 : 2 Relax

Tabela - Futsal A

Team
Played Points
1 Woodica 5 15
2 BCS Zawoja 4 12
3 Żuraw 3 6
4 Golden Street 3 6
5 Żuraw II 3 6
6 HUTATA Team 3 3
7 Huragan 4 3
8 Mucharz Team 4 3
9 Betonowa Gamba Furiosa 3 0
10 Black Shadows 4 0

Tabela - Futsal B

Team
Played Points
1 T18 4 12
2 Relax 3 9
3 Sparta 5 9
4 Red Devilis 3 7
5 Skomielna Czarna 4 3
6 Dzikie Wieprze 3 3
7 Bystrzanka 2 1
8 Świt 3 0
9 Granda 3 0

zapowiedŹ -Futsal A

23-01-2021 15:00
Huragan - Mucharz Team
23-01-2021 16:00
HUTATA Team - Żuraw
23-01-2021 17:00
Żuraw II - Black Shadows
23-01-2021 18:00
BCS Zawoja - Woodica

zapowiedŹ -Futsal B

23-01-2021 16:00
Dzikie Wieprze - Bystrzanka
23-01-2021 17:00
Relax - Skomielna Czarna
23-01-2021 18:00
Świt - T18
23-01-2021 19:00
Red Devilis - Granda

Gazetki Promocyjne

 

HomeSportFutsal Regulamin suski futsal