Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

wtorek, 20 sierpień 2019 07:24

Do szkoły z lekkim plecakiem

Napisane przez

Co prawda do końca wakacji jeszcze sporo czasu, to inspektorzy Sanepidu już apelują i radzą rodzicom jak kupić dobry plecak, oraz jak go pakować tak, by nie zrobić dziecku krzywdy. Zły plecak szkolny może powodować zaburzenia kręgosłupa czy stawów!

wtorek, 20 sierpień 2019 07:21

Małopolanie palą co popadnie

Napisane przez

Liście, kable, guma, plastik. W Małopolsce codziennie płoną śmieci.

poniedziałek, 19 sierpień 2019 08:27

Stypendia i zasiłki dla uczniów

Napisane przez

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2019/2020

1. Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) do 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 528 zł.

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt ze wskazaniem ilości hektarów przeliczeniowych. Kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 308 zł.

Do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego nie wlicza się:

- świadczenia wychowawczego „500 +”,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- wartości świadczeń w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Informacje dotyczące zasiłku szkolnego (losowego)

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest drugim po stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O ile stypendium przyznaje się, gdy trudna sytuacja materialna ucznia i rodziny ma charakter trwały, to zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.).Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

źródło: UM Jordanów

poniedziałek, 19 sierpień 2019 08:20

OSP Krzeszów z nowym wozem

Napisane przez

Druhowie OSP Krzeszów pozyskali nowy samochód strażacki dla swojej jednostki. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu wójta Gminy Stryszawa Rafała Laska oraz dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu druhów z Krzeszowa.

piątek, 16 sierpień 2019 20:40

Naprawa. Basen z fuszerkami

Napisane przez

Budowa krytej pływalni w Naprawie trwała trzy lata dłużej, niż pierwotnie zakładano. Ale długi czas realizacji inwestycji nie przełożył się bynajmniej na jakość wykonania. Niemal z dnia na dzień wychodzą na jaw kolejne fuszerki, które wcześniej umknęły uwadze inspektorów nadzoru budowlanego. 

piątek, 16 sierpień 2019 12:26

Gmina Jordanów. Kolejny plan do kosza

Napisane przez

Długo można by pisać o perypetiach związanych z opracowywaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wiosek gminy Jordanów. Prace trwały latami, a ich efekty okazały się naszpikowane błędami i uchybieniami. Zaowocowało to lawiną skarg na ustalenia poszczególnych dokumentów oraz druzgocącymi wyrokami sądowymi.

Władze Jordanowa poinformowały, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Jordanowa zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną we współpracy z Zespołem Koordynującym.

piątek, 16 sierpień 2019 07:10

Uwaga! Droga będzie nieprzejezdna

Napisane przez

Urząd Gminy w Budzowie informuje, iż w związku  z budową kanalizacji sanitarnej od dnia  19.08.2019r. do dnia 20.08.2019r.zamknięta zostanie droga gminna Nowakówka w Budzowie.

piątek, 16 sierpień 2019 07:09

Królewska Gra "opanowała" powiat

Napisane przez

19 zawodników w kategorii U-12 i 35 w kategorii open wzięło udział w XII Zawodach Szachowych o Puchar Starosty Suskiego, które tradycyjnie odbyły się w Jordanowie w ramach Dni Ziemi Jordanowskiej.

piątek, 16 sierpień 2019 07:07

Kolejny peleton i kolejne utrudnienia na drogach

Napisane przez

Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 17 sierpnia 2019 r. w godzinach 11.30-17.00 wystąpią poważne utrudnienia w ruchu drogowym w mieście Sucha Beskidzka, gminach Stryszawa i Zembrzyce, w związku z odbywającym się wyścigiem kolarskim o „MEMORIAŁ HENRYKA ŁASAKA”. 

Strona 1 z 305

 

HomeWydarzenia