Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

czwartek, 08 sierpień 2019 07:28

Pomoc materialna dla uczniów z gminy Budzów

Pomoc materialna dla uczniów z gminy Budzów Zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay,com

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie informuje, że w pokoju nr 5 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służ społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Termin składania wniosków:

-od dnia 01 września 2019 r. do dnia 15 września 2019 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 15 lutego 2020 r.- w przypadku uczniów
i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego,
-od dnia 01 października 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1508 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 528 zł.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1508 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów
i opłat, na podstawie oryginałów rachunków/ faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

Wnioski mogą składać rodzice ucznia, pełnoletni uczniowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
a w szczególności:

-Zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
-Nakaz płatniczy za 2019 r o wielkości gospodarstwa rolnego (w hektarach przeliczeniowych),
-Oświadczenie/ dokument w sprawie o alimenty ( np. wyrok, ugoda itp.), dowód
o wysokości otrzymanych alimentów,
-Zaświadczenia albo oświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, zasiłku dla opiekuna lub innych,
-Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
-Zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
Oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,
-Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia
o pozostawieniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy
-Dowodu otrzymania renty, emerytury świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,
-Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
-Dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
-W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania.

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy przedstawić PIT rozliczeniowy za 2018 r.

Jeżeli działalność gospodarcza opodatkowana jest na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania, dochód ustala się na podstawie oświadczenia o dochodzie i dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społecznej zdrowotne w ZUS.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych oraz studentom,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Budzów.

Wnioski o przyznanie stypendium dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzowie w pokoju nr 5.

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać pod numerem telefonu 33/876 77 80.

 źródło: UG Budzów

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaBudzówPomoc materialna dla uczniów z gminy Budzów