Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!


Jordanów (613)

poniedziałek, 19 sierpień 2019 08:27

Stypendia i zasiłki dla uczniów

Napisane przez

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa na rok szkolny 2019/2020

1. Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) do 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 528 zł.

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt ze wskazaniem ilości hektarów przeliczeniowych. Kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 308 zł.

Do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego nie wlicza się:

- świadczenia wychowawczego „500 +”,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- wartości świadczeń w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Informacje dotyczące zasiłku szkolnego (losowego)

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest drugim po stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O ile stypendium przyznaje się, gdy trudna sytuacja materialna ucznia i rodziny ma charakter trwały, to zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.).Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

źródło: UM Jordanów

piątek, 16 sierpień 2019 20:40

Naprawa. Basen z fuszerkami

Napisane przez

Budowa krytej pływalni w Naprawie trwała trzy lata dłużej, niż pierwotnie zakładano. Ale długi czas realizacji inwestycji nie przełożył się bynajmniej na jakość wykonania. Niemal z dnia na dzień wychodzą na jaw kolejne fuszerki, które wcześniej umknęły uwadze inspektorów nadzoru budowlanego. 

piątek, 16 sierpień 2019 12:26

Gmina Jordanów. Kolejny plan do kosza

Napisane przez

Długo można by pisać o perypetiach związanych z opracowywaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wiosek gminy Jordanów. Prace trwały latami, a ich efekty okazały się naszpikowane błędami i uchybieniami. Zaowocowało to lawiną skarg na ustalenia poszczególnych dokumentów oraz druzgocącymi wyrokami sądowymi.

Władze Jordanowa poinformowały, że w dniu 13 sierpnia 2019 r. pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Jordanowa zakończyli etap weryfikacji projektów. Złożone projekty zadań przeszły weryfikację formalną i merytoryczną we współpracy z Zespołem Koordynującym.

poniedziałek, 12 sierpień 2019 15:44

Jordanów. Seniorzy w akcji

Napisane przez

23 sierpnia minie rok działalności Miejskiej Rady Seniorów w Jordanowie. Przez ten czas jej członkowie nie próżnowali. Cały czas pracują nad tym, aby starszym mieszkańcom miasta żyło się lepiej. Czy uda im się to osiągnąć, w głównej mierze zależy jednak od władz Jordanowa.

czwartek, 08 sierpień 2019 07:26

Przy drodze będzie bezpieczniej

Napisane przez

Urząd Miasta Jordanowa informuje, że w ramach realizacji projektu wodno-kanalizacyjnego wykonywane są roboty budowlane: przy ul. Generała Maczka w zakresie odtworzenie chodnika przy drodze powiatowej.

czwartek, 08 sierpień 2019 07:20

Prace konserwatorskie przy kamiennym krzyżu w Jordanowie

Napisane przez

W ramach konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski 2019” z budżetu województwa małopolskiego Miasto Jordanów otrzymało dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kamiennym krzyżu przy ul. Kolejowej. Obecnie trwają prace, które zmierzają do przywrócenia dawnego wyglądu poprzez przeniesienie kapliczki, kompleksową konserwację obiektu, zabezpieczenie przed postępującą degradacją i zagospodarowaniem otoczenia. Termin zakończenia prac do 31.10.2019 r.

środa, 07 sierpień 2019 06:19

Jordanowskie drogi do remontu

Napisane przez

Z informacji, które napłynęły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wynika, że zadanie zgłoszone w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zostało ujęte na liście zadań przeznaczonych do wsparcia i oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

piątek, 02 sierpień 2019 21:23

Przepłynął i pomógł!

Napisane przez

Kiedy stanął na brzegu, zwątpił, czy uda mu się osiągnąć zamierzony cel. Mimo to wskoczył do wody i popłynął. Przeżył trudne chwile, ale nie poddał się i wpław pokonał prawie dziewięciokilometrową trasę. Zajęło mu to nieco ponad 4 godziny.

Strona 1 z 48

 

HomeWydarzeniaJordanów