Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Sucha Beskidzka, Powiat Suski, Maków Podhalański, Jordanów, Zembrzyce, Stryszawa, Budzów, Bystra Sidzina, Zawoja - Sucha24 Twój Portal Lokalny
czwartek, 23 marzec 2017 15:07

LGD „Podbabiogórze” zatrudni specjalistów

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. konkurs na stanowiska: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są obywatelami polskimi,
 • posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.

 

1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020

Wymiar czasu pracy: 2 x 1 pełny etat

 

Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:

 • prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektów,
 • prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektów,
 • praca z potencjalnymi beneficjentami,
 • przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR,
 • prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z realizacją projektu,
 • składanie sprawozdań Dyrektorowi Biura  LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań,
 • ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletność dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu,
 • powiadamianie  bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach                  w realizacji projektu lub jego zagrożeniach.
 • prowadzenie dokumentacji organów stowarzyszenia,
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • udzielanie informacji beneficjentom działania wdrażane LSR,
 • tworzenie projektów dokumentów związanych z realizacją umowy dot. Funkcjonowania LGD zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • prowadzenie baz danych związanych z działalnością stowarzyszenia zgodne                           z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wynikających z PROW 2014-2020 zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • gromadzenie danych sprawozdawczych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przestrzeganie regulaminu biura i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

 

 Wymagania formalne/umiejętności niezbędne do ubiegania się na dane stanowisko:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
 • udokumentowana wiedza z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub 2007-2013.
 • znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020 w szczególności RLKS,
 • §  znajomość Strategii Kierowanej przez Społeczność  LGD „Podbabiogórze”,

 

Wymagania formalne/umiejętności dodatkowe do ubiegania się na dane stanowisko:

 • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera  w tym szczególnie aplikacji biurowych,
 • doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur projektowych,
 • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
 • umiejętność sprawnej komunikacji,
 • umiejętność współpracy z osobami i środowiskami działającymi na terenie działania obszaru LGD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
 • prawo jazdy Kat „B” gotowość dysponowania własnym samochodem osobowym do celów służbowych,

 

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne dla wszystkich kandydatów:

a)      CV i list motywacyjny (winne być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

b)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

c)      kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,

d)     kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

e)      pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

f)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji - załącznik nr 2 do procedury.

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętych kopertach  w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" (pok. 39-43, II piętro) budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

z dopiskiem: „Konkurs” w terminieod dnia 05 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu dokumentów w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Zarządu LGD „Podbabiogórze” po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne (I etap) zostaną poinformowani telefonicznie  o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej  (II etap).

 

Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” - www.lgdpodbabiogorze.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Pytania dotyczące konkursu można kierować pocztą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacji udziela również Prezes Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel.                   /33/ 874-01-35 lub 887-505-053.

 

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaPowiatLGD „Podbabiogórze” zatrudni specjalistów