Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

czwartek, 26 lipiec 2018 08:22

Chcą dopłacić do nowych pieców

Wójt Gminy Stryszawa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania polegające na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne.

 

1.Zadania na, które może być udzielona dotacja celowa

 Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie olejowe lub ogrzewanie proekologiczne na paliwo stałe (węgiel, biomasa spełniające wymogi Regulaminu) planowanej do realizacji w budynku mieszkalnym/lokalu mieszkalnym położonym na terenie Gminy Stryszawa.

 

2. Wnioskodawca

 Wnioskodawcą może być osoba fizyczna oraz prawna legitymująca się tytułem prawnym do użytkowanego budynku mieszkalnego (wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego), zlokalizowanego na terenie Gminy Stryszawa, oddanym do użytkowania, oznaczonym numerem porządkowym, w którym funkcjonuje stary, nie ekologiczny kocioł na paliwo stałe.

 

3.Cele zadania

Celem inwestycji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza 
w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stryszawa.

 

4.Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

 Wniosek o udzielenie dotacji można składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia ogłoszenia naboru tj. 19.07.2018r. – 09.08.2018r.

 

Wnioski składane są na zasadach opisanych w obowiązującym Regulaminie udzielania dotacji celowych.

Druk wniosku z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stryszawa : https://bip.malopolska.pl/ugstryszawa,m,195583,ogloszenia-rozne.html oraz na stronie internetowej urzędu www.stryszawa.pl w zakładce ,,Aktualności” : http://www.stryszawa.pl/aktualnosci oraz w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 4.

Wraz z wnioskiem każdy Wnioskodawca ma obowiązek złożyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja(np. odpis z księgi wieczystej; wydruk z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości , aktualny na dzień składania wniosku, wypis z rejestru gruntów )
  • w przypadku współwłasności pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania wraz ze zgodą wypłaty całości dotacji na rzecz Wnioskodawcy. (wzór : załącznik nr 2 do Regulaminu)
  • kosztorys lub inny dokument potwierdzony przez Wykonawcę, zawierający planowany koszt inwestycji z kalkulacją ceny i uwzględnieniem kosztów jednostkowych wraz ze wskazaniem typu Nowego źródła ciepła ze wskazaniem jego parametrów technicznych: moc kotła, sprawność cieplna, zużycie i rodzaj paliwa.
  • dokument potwierdzający moc Starego źródła ciepła (np. dokumentacja fotograficzna tabliczki znamionowej, tabela danych technicznych z dokumentacji technicznej) Starego źródła ciepła, zaświadczenie uprawnionego instalatora).

 

5.Typ nowych źródeł ciepła

1.Inwestorzy mają do wyboru :

  • kotłownia węglowa (ekoroszek)
  • kotłownia na biomasę
  • kotłownia olejowa
  • kotłownia gazowa
  • ogrzewanie elektryczne

Wymienione kotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywa 2009/125/ ECOznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

 

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/ – lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe

 

2.Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt/palenisko nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programu.

3. Moc Nowego źródła ciepła musi być co najmniej 20 % słabsza od mocy Starego źródła.

 

źródło: UG Stryszawa

asdasdasdasdas

 

HomeWydarzeniaStryszawaChcą dopłacić do nowych pieców